KNHS tarieven in 2024 omhoog. "Gelukkig is de stijging wel sterk onder de algemene inflatie gebleven!"

KNHS tarieven in 2024 omhoog. "Gelukkig is de stijging wel sterk onder de algemene inflatie gebleven!"

Op donderdag 16 november jl. kwam de KNHS-ledenraad voor de 88ste keer in haar bestaan bijeen op het KNHS-centrum in Ermelo. Tijdens deze vergadering werden het door het KNHS-bestuur gepresenteerde jaarplan en de begroting voor 2024 unaniem goedgekeurd.

Theo van der Meulen, financieel directeur van de KNHS startte de voortgangspresentatie waarin hij liet zien waar de werkorganisatie op dit moment mee bezig is. Een belangrijk thema is een toekomstbestendige paardensport met veel aandacht voor paardenwelzijn, politieke lobby en het imago van de paardensport bij het grote publiek. Zo is de KNHS elke twee weken in Den Haag om lobby te voeren op de voor de paardensport belangrijke thema’s.

Het voorgestelde jaarplan voor 2024 werd kort toegelicht. De belangrijkste focuspunten zijn: 1. paardenwelzijnslat en -kennis omhoog in de gehele sport, 2.vervolg ingezette vernieuwing van de wedstrijdsport, 3. individuele en teammedailles op de Olympische Spelen in Parijs, 4. de maatschappelijke waarde van het paard steeds nadrukkelijker positioneren en beïnvloeding politieke besluitvormging in Den Haag, 5. online beleving KNHS verder verbeteren: na nieuw knhs.nl, nu een nieuwe Mijn omgeving voor officials, 6. jong KNHS verder positioneren in onze vereniging, 7. stabilisatie van de daling van het aantal leden en 8. het realiseren van een financieel 0+ resultaat. Het jaarplan werd unaniem goedgekeurd door de Ledenraad.

Begroting 2024

Penningmeester Jan Sonneveld gaf de vergadering een korte toelichting voor hij het woord gaf aan Financieel directeur Theo van der Meulen. Voor 2024 is het met de enorme inflatie van de afgelopen twee jaar onvermijdelijk dat er ook bij de KNHS een prijsstijging wordt doorgevoerd. Met een tariefsverhoging van 7% voor 2024 is men er gelukkig wel in geslaagd de totale prijsverhoging over de afgelopen vier jaar ruim onder inflatie over deze periode te houden. In de begroting van 2024 wordt gerekend op een klein negatief resultaat (-10K).

Ledenraadslid en voorzitter van KNHS-regio Zuid-Holland, Arie Hoekstra, gaf namens de Financiële Commissie aan dat er in de begroting van 2024 de nodige uitdagingen zitten. Ook gaf hij aan dat hij het overleg tussen Financiële Commissie, Bestuur en MT altijd open, transparant en positief constructief ervaart. De komende jaren moet er veel aandacht zijn voor een goede balans tussen de baten en de lasten. Zowel aan de kant van de baten als aan de kant van de lasten zijn er onzekerheden en risico’s. Naast het doorvoeren van de nodige bezuinigingen moet er gekeken worden naar de inkomsten kant. Tot slot gaf Hoekstra aan om na te denken over een modernisering van de organisatiestructuur van de KNHS als vereniging. De Financiële Commissie adviseerde vervolgens positief over de voorgelegde begroting voor 2024.

Met een woord van dank door voorzitter Roozemond werd de begroting van 2024 en de bijbehorende tarievenlijst vervolgens vlot goedgekeurd en er werd officieel decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid aan het bestuur.

bron: KNHS.nl - F. © Arnd Bronkhorst Fotografie