Contact


EQUNEWS
Exploitatie door
EQU.MEDIA BV
Langendamdreef 22
B-9880 Aalter
e.: redactie@equmedia.be
t.: +32(0)489 785 269


IMPRESSUM

Inbreuken op copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen EQU.MEDIA BV en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij EQU.MEDIA BV of diens leveranciers. 

Het is ten strengste verboden enige content van EQU.MEDIA BV en diens kanalen over te nemen, hetzij visueel, hetzij textueel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring of overeenkomst.

Artikel 10.1: Intellectuele eigendom bij derden.
Indien EQU.MEDIA BVw vaststelt dat een inbreuk op haar intellectuele eigendom wordt verricht door een externe partij, dan kan, zonder tegenbericht een vergoeding  opeisen.

Indien onze website een inbreuk maakt op de copyright gelden onze tarieven in het geval van afwezigheid algemene voorwaarden van tegenpartij. Inbreuken die bekeurd worden zonder facturatie zullen vergoed worden aan 25% van de inbreuk tarieven zonder aanwezigheid van algemene voorwaardes van de tegenpartij. Bij aanwezigheid algemene voorwaarden tegenpartij alsook facturatie wordt 100% van het bekeurde bedrag vergoed.